Oficiálne pravidlá súťaže

Usporiadateľ a organizátor Súťaží

Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť Leviathan Group s r.o., organizačná zložka, Lúčna ulica 118/28, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 46358927, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel S.r.o., vložka 28235/T . Tieto propagačné akcie (Súťaže) nie sú sponzorované, odporúčané, spravované, spojené so spoločnosťou Instagram alebo Facebook.

Termín a miesto konania Súťaží

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne určenom Usporiadateľom Súťaže vrátane. Súťaž prebieha na prevádzke Spaghetti Leviathan Banská Bystrica.

Základné princípy Súťaží

 • Podmienkou účasti v Súťaži je kúpa tovaru alebo služieb.
 • Výhrou v Súťaži sú dva lístky na festival Love Stream, 10x 400g menu zdarma a 5x 400g menu zdarma
 • O výhrach aj poradí v Súťažiach rozhoduje Usporiadateľ Súťaže náhodným výberom, a to spôsobom ďalej tu stanoveným.

Účastníci Súťaží, podmienky účasti v Súťažiach a ich priebeh

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 15 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá má od (resp. v) okamihu registrácie do Súťaže, a ďalej po celý čas Súťaže až do okamihu vyrovnania výhier v Súťaži zapojený aspoň jeden pokladničný blok s logom Spaghetti Leviathan v minimálnej hodnote šesť eur ktorý obdržal od obsluhy na prevádzke Spaghetti Leviathan Banská Bystrica s riadne vypísanými kontaktnými údajmi na zadnej strane(meno, priezvisko, telefóne číslo prípadne emailová adresa).

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Leviathan Group s.r.o..

Podmienkou účasti v Súťaži na Prevádzke: je minimálny nákup v hodnote šesť eur a vypísanie kontaktných údajov na zadnú stranu pokladničného bloku obdržaného od obsluhy na prevádzke Spaghetti Leviathan Banská Bystrica s logom Spaghetti Leviathan (meno, priezvisko, telefóne číslo prípadne emailová adresa).

Vložením pokladničného bloku z prevádzky Spaghetti Leviathan s logom Spaghetti Leviathan v minimálnej hodnote šesť eur a vypísanými kontaktnými údajmi na zadnej strane (meno, priezvisko, telefóne číslo poprípade emailová adresa) do na to označenej urny účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami Súťaže, zároveň potvrdzuje, že je starší ako 1 rokov a udeľuje usporiadateľovi Súťaže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 týchto pravidiel.

V Súťaži budú vybraní 3 výhercovia Súťaže. Výhru v Súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu. Pokladničný blok v hodnote minimálne šesť eur s logom Spaghetti Leviathan a vypísanými kontaktnými údajmi na zadnej strane(meno, priezvisko, telefóne číslo poprípade emailovú adresu) v rámci Súťaže je možné zo strany súťažiacich vhadzovať do na to označenej urny vo vyhlásenom termíne Usporiadateľom Súťaže, a to od 1.7.2024 od 09:00 do 31.7.2024 do 21:00 hod. posledného dňa súťaže. Každý jednotlivý súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť za každý pokladničný blok v minimálnej hodnote šesť eur, logom Spaghetti Leviathan a vypísanými kontaktnými údajmi na zadnej strane(meno, priezvisko, telefóne číslo poprípade emailová adresa). V prípade zistenia falzifikátov pokladničných blokov v minimálnej hodnote šesť eur s logom Spaghetti Leviathan bude súťažiaci (a všetky ním do Súťaže vhodené pokladničné bloky) zo Súťaže bez náhrady vyradený.

Výhercovia Súťaže budú vybraní Usporiadateľom Súťaže náhodným výberom, najneskôr do 3 dní od skončenia Súťaže

Zo Súťaže budú vyradené pokladničné bloky, ktoré:

 • nebudú obsahovať na zadnej strane pokladničného bloku: Meno a Priezvisko, Telefóne číslo poprípade emailovú adresu;
 • nebudú v minimálnej hodnote nákupu šesť eur
 • nebudú obsahovať logo firmy Spaghetti Leviathan na prednej strane
 • nebudú tieto informácie dostatočne čitateľné
 • by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa Súťaže;
 • zmieňujú či obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.
 • v prípade ktorých bolo zistené nedodržanie iných podmienok Súťaže.

O tom, či takto označený pokladničný blok vyhovuje podmienkam Súťaže, rozhoduje výhradne Usporiadateľ Súťaže.

Súťažný pokladničný blok vytvára každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť a usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek náklady či škody, ktoré by ktorýmkoľvek osobám mohli vzniknúť v súvislosti s obstaraním či vhodením pokladničného bloku. Usporiadateľ nie je taktiež zodpovedný za chybné doručenie alebo nedoručenie takto označeného pokladničného bloku do boxu na to určenému.

Súťažiaci sa môžu zúčastniť s takto označenými pokladničnými blokmi aj z iných miest ako je Bratislava, Trnava, Prešov.

Výhry v Súťaži

Usporiadateľom súťaže budú spôsobom uvedeným v týchto pravidlách vybraní 3 výhercovia, pričom každý z nich získa nefinančnú výhru 1. Cena – 2x lístok na celý víkend na festival Love Stream, 2. Cena – 10x zdarma 400g menu v Spaghetti Leviathan, 3. Cena – 5x zdarma 400g menu v Spaghetti Leviathan zverejnený pri vyhlásení súťaže. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržiavanie a splnenie podmienok týchto pravidiel súťažiacim. Táto Súťaž má povahu hry, a teda výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je

možné prevádzať na iné osoby, nie je možné ich preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry v Súťaži prepadajú usporiadateľovi Súťaže.

Výhercovia budú s cieľom odovzdať výhru kontaktovaní organizátorom Súťaže najneskôr do 3 dní od vyhodnotenia Súťaže, a to prostredníctvom verejného komentára pod príspevok s vyhlásením Súťaže nahranej na sociálnej sieti Instagram/Facebook. O odovzdaní výhry sa výhercovia s organizátorom Súťaže ďalej dohodnú prostredníctvom súkromných správ na sociálnej sieti Instagram/Facebook. Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví na prevzatie výhry v čase stanovenom s organizátorom Súťaže a/alebo ktorý v čase stanovenom organizátorom Súťaže nepreukáže splnenie podmienok účasti v Súťaži, stráca na výhru nárok. Organizátor Súťaže taktiež nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu od organizátora Súťaže alebo nebude na takú správu organizátora Súťaže reagovať v stanovenom termíne 5 dni od vyhlásenia výsledkov; v takých prípadoch je organizátor Súťaže oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry takému výhercovi.

Spracúvanie osobných údajov

Zapojením sa do Súťaže (t. j. vložením pokladničného bloku v minimálnej hodnote šesť eur s logom Spaghetti Leviathan a vypísanými kontaktnými údajmi meno, priezvisko, telefóne číslo poprípade emailová adresa do boxu na to určeného podľa týchto pravidiel) súťažiaci súhlasí s pravidlami tejto Súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

 • prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ Súťaže;
 • účelom spracúvania osobných údajov je realizácia Súťaže vrátane jej organizácie, vedenia, vyhodnotenia, kontroly a odovzdania výhier.
 • právnym základom spracúvania je súhlas, ktorý je nutný na účasť v Súťaži (súhlas je možné kedykoľvek odvolať; v takom prípade však bude účasť súťažiaceho v Súťaži ukončená).
 • obdobie spracúvania osobných údajov je obdobie od okamihu zapojenia sa účastníka do Súťaže do uplynutia 1 mesiacov od skončenia Súťaže.
 • údaje o súťažiacich nebudú organizátorom súťaže archivované a využívané na ďalšie marketingové aktivity. Údaje o súťažiacich nebudú organizátorom súťaže archivované a do mesiaca od ukončenia súťaže budú údaje o súťažiacich vymazané.
 • rozsah údajov: údaje z pokladničného bloku súťažiaceho (meno, priezvisko, telefóny kontakt, emailová adresa), údaje uvedené v odpovedi na správu usporiadateľa súťažiacemu o výhre podľa týchto pravidiel (meno, priezvisko, telefóny kontakt, emailová adresa) a ďalej údaje o zapojení sa do Súťaže (dátum a súťažný pokladničný blok, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia; údaj o veku nad 15 rokov).
 • ďalšie informácie o spracúvaní vrátane informácií o právach a možnostiach ich uplatnenia sú pre účastníkov Súťaže dostupné v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

Prejavy osobnej povahy a licenčné oprávnenia

Účastníci zapojením sa do Súťaže (t. j. t. j. vložením pokladničného bloku v minimálnej hodnote šesť eur s logom Spaghetti Leviathan a vypísanými kontaktnými údajmi meno, priezvisko, telefóne číslo poprípade emailová adresa do boxu na to určeného podľa týchto pravidiel) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ Súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že je možné vytvárať a zverejňovať vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry v Súťaži), a to v čase, ktorý skončí uplynutím 3 rokov od ukončenia Súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že pokladničný blok vytvoril sám alebo má povolenie autora na jeho šírenie. Vyhlasuje tiež, že akékoľvek osobnostné atribúty obsiahnuté v rámci pokladničného bloku sú získané so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú, a tieto osoby súhlasia s jeho zverejnením. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že pokladničným blokom v rozsahu a spôsobom opísaným v týchto podmienkach Súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k takým pokladničným blokom či k ich časti. V prípade, že sa v priebehu Súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti usporiadateľovi Súťaže alebo tretej osobe a zaväzuje sa tieto škody okamžite v plnom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla usporiadateľovi Súťaže alebo inej osobe akákoľvek škoda či ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť.

Všetky pokladničné bloky vhodené do boxu na to určeného do Súťaže sa po jej ukončení stávajú majetkom usporiadateľa Súťaže, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a v rozsahu podľa týchto pravidiel bez ďalšieho súhlasu účastníka Súťaže. Účastník Súťaže berie na vedomie, že zverejnený súťažný príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle usporiadateľa Súťaže a za také šírenie už usporiadateľ nezodpovedá.

V prípade, že pokladničný blok účastníkom Súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu práva duševného vlastníctva (resp. ak bude taký predmet obsahovať), a to najmä predmety chránené autorským zákonom č. 121/2000 Zb., v znení neskorších predpisov (ďalej len „Predmety“), zapojením sa do Súťaže (t. j. . vložením pokladničného bloku v minimálnej hodnote šesť eur s logom Spaghetti Leviathan a vypísanými kontaktnými údajmi meno, priezvisko, telefóne číslo poprípade emailová do boxu na to určeného podľa týchto pravidiel) účastník Súťaže bezplatne udeľuje a poskytuje usporiadateľovi Súťaže nevýhradné oprávnenie (licenciu) na použitie každého takého Predmetu, a to na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa Súťaže, oficiálnych sociálnych profiloch usporiadateľa Súťaže či iných weboch, komunikačných kanáloch či materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa Súťaže v zmysle ich šírenia a použitia v médiách po celý čas trvania majetkových autorských práv k takému Predmetu a bez územného či účelového či množstvového

obmedzenia. Usporiadateľ Súťaže je zároveň oprávnený v uvedenom rozsahu Predmety využiť samostatne alebo v spojení s Predmetmi iných súťažiacich či s ďalšími prvkami.

Zapojením sa do Súťaže súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú výhradne zodpovední za opečiatkovanú kartičku, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník Súťaže je povinný usporiadateľovi Súťaže uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takého porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

Záverečné ustanovenia

Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo urobiť rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže, predčasného ukončenia Súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel Súťaže alebo pri obyčajnom podozrení z nedodržania pravidiel Súťaže, porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia usporiadateľa Súťaže spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovania pravidiel fair play, alebo iného nevhodného správania zo strany súťažiaceho ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky Súťaže. Rozhodnutie podľa tohto článku je usporiadateľ Súťaže oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu Súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier. Ak dospeje napr. usporiadateľ k záveru, že výherca získal výhru v rozpore s týmito pravidlami, je oprávnený rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho zo Súťaže aj po jej skončení.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Zapojením do Súťaže berú súťažiaci zároveň na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi, správcovi či vlastníkovi sociálnej siete Instagram/Facebook, resp. že vlastník, prevádzkovateľ aj správca sociálnej siete Instagram/Facebook sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich a Súťaže vrátane týchto pravidiel sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s dopytom na officeeviathan.sk

V Banskej Bystrici dňa 1. 7. 2024